Rodo

                                     

Jako Administrator Danych Osobowych, czyli podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) oświadcza, że wprowadziła procedury opisujące sposób przetwarzania danych osobowych, a w szczególności Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, a do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone jedynie osoby upoważnione. Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają adekwatny poziom bezpieczeństwa, stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, niepożądaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe oraz powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane z uwagi na cele informacyjne lub marketingowe przez okres niezbędny do realizacji tych celów, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy lub w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy lub innego stosunku prawnego przez okres niezbędny do realizacji tych celów, jednak nie dłuższy niż okres obowiązywania tego stosunku prawnego. Dane te mogą być przetwarzane, także po tym czasie w celu archiwizacji przez okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie krótszy niż wskazany odrębnymi przepisami prawa.

Jeżeli zauważyliście Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieaktualne, nierzetelne lub nie pokrywają się z rzeczywistością proszę o niezwłoczne zgłoszenie  tego faktu do nas. Jeżeli podane przez Państwa dane są nieaktualne, nierzetelne lub nie pokrywają się z rzeczywistością, to może to wpłynąć na niewłaściwe wykonywanie praw i obowiązków przez strony stosunku prawnego. Jeżeli dane osobowe nie pochodzą od Państwa, to w przypadku braku wskazania innego źródła pochodzenia danych należy rozumieć, że zostały one zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł takich jak CEIDG, KRS, książki telefoniczne, internetowe bazy teleadresowe lub Państwa strona internetowa.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane mogą być przekazane podwykonawcom lub innym podmiotom, w tym podmiotom świadczącym administratorowi usługi pocztowe i kurierskie; podmiotom świadczącym administratorowi usługi bankowe i płatnicze; podmiotom świadczącym administratorowi usługi doradcze, administracyjne, księgowe lub prawne; podmiotom świadczącym administratorowi usługi teleinformatyczne i dostawcom rozwiązań IT; sądom, instytucjom i organom samorządowym i państwowym.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do tych danych wraz z prawem wykonania kopii tych danych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych lub żądania przeniesienia ich do innego podmiotu; zgłoszenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, to zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

W celu uzyskania informacji, jak skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych osobiście, listownie, telefonicznie pod wskazanym wyżej numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.